گزارش خبرنگار پیام سندیکا از سازمان برق

به موجب دستور حمیدرضا ملکی وش معاون فروش خدمات مشترکین برق در تاریخ ١٨ مرداد برای پرداخت به موقع حقوق کارگران به معاونت های خود دستور داد تا طلب کلیه پیمانکاران محاسبه و داده شود. همچنین چنانچه پیمانکاری حقوق کارگران خود را دیر پرداخت کرد بر طبق این دستور از دادن هرگونه پیمان به پیمانکاران خاطی  خوداری خواهد شد.

با توجه به اعتراضات بابا برقی ها  این معاونت مجبور به صدور این دستور شده است. امیدواریم این دستور اجرایی شود. پیشاپیش به بابا برقی ها برای این پیروزی  تبریک گفته دستان پرمهرشان را می فشاریم.

Share on Google+Share on Facebook