از نیشکر هفت تپه چه خبر؟؟؟

صبح روز پنج شنبه کارگران بخش صنعت نیشکرهفت تپه دراعتراض به پرداخت نشدن سه ماه معوقات مزدی دست به اعتصاب زدند که مدیر بخش صنعت فرشید مومن غریب به کارگران پیشنهاد پرداخت مساعده را دادند و گفتند که فعلا بدلیل مشکل مالی کارفرما توان پرداخت حقوق را ندارد که طرح از طرف کارگران مورد موافقت قرار نگرفت و تا پایان روزکاری کارگران در اعتصاب بودند. اقدامات قائم مقام مدیریت نیشکرکه همانند مدیریت چسب هل، قانونی سوای قانون کار برای خودش در مغزش ترسیم کرده و مدام اعلام می کند که شرکت خصوصی است.

ایشان به آیین نامه انضباط کار اعتقادی ندارد و کمیته انضباط کار تحت سلطه ایشانست. لازم است بازرسان اداره کار استان خوزستان و شهرستان شوش ، همانند اداره کل کاراستان آذربایجان عمل کرده و مانع برخورد فله ای با کارگران شوند. نصب دوربین های متعدد در سطح شرکت و حضور مدام نیروهای انتظامی از شرکت نیشکر یک پادگان به تمام معنا تبدیل کرده است که در این خصوص حفاظت اطلاعات و بازرسی نیروی انتظامی و شورای تامین شهرستان شوش باید در این خصوص به پرسنل توضیح دهند، تا کارگران تکلیف خود را بدانند. اگر شرکت به نهادی نظامی واگذار شده بجای لباس کاری که چند ساله داده نشده، پرسنل لباس نظامی بپوشند و بجای گروه شغلی درجه دریافت کنند. دلیل ندارد تا دو نفر کارگر در سطح شرکت اعتراضی می کنند نیروی انتظامی بلافاصله وارد شرکت شود تا رعب و وحشت بوجود بیاروند. گویی که نیروی انتظامی تحت فرمان مدیریت شرکت است، که این اقدامات در شان نیروی انتظامی نیست . کارگران ثابت کردند از پرونده سازی، اخراج، تهدید و تعهد وغیره… ترسی ندارند و برای معیشت خانواده در مقابل اقدامات فرا قانونی و حراستی و امنیتی نمی ترسند. کارگران از مسئولین امنیتی، انتظامی و قضایی که برای بیش از۷۰ کارگر زحمتکش این شرکت پرونده سازی کردند یک سوال دارند: چرا در چند روز گذشته که اعتراضی صورت نگرفت چرا حق و حقوق پرسنل پرداخت نشد؟ چرا بجای پرداخت مطالبات پرسنل در این چند روز باز بصورت فله ای تعدادی دیگر از کارگران از کار اخراج، تعلیق و به کمیته انضباطی کشیده شدند؟؟

اخیرا کارفرما سعی دارد از طریق کمیته انضباطی اقدامات ذکر شده را قانونی کند. کمیته انضباطی که هیچگونه استقلالی ندارد و حکم چماق را در دستان کارفرما بازی میکند. متاسفانه بدلایلی که مسئولین مربوطه شهرستانی و استانی باید پاسخگو باشند همه در قبال اقدامات کارفرما سکوت کردند. گویی کارگران این شرکت شهروند ایرانی نیستند ماهم ملت مظلوم نیشکر هفت تپه هستیم.

کارگران نیشکر هفت تپه منتظر پاسخ سوالاتشان هستند.

Share on Google+Share on Facebook