گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارگاههای بافندگی

در کارگاههای بافندگی و نساجی به دلیل وجود سروصدای زیاد و آلوده بودن هوا از پرز نخ، کارگران در موقعیت سختی کار قرار دارند. طبق قانون کار کارفرما باید هر ماهه ٤٪‏ حق بیمه سختی کار را به حساب بیمه تامین اجتماعی واریز کند تا کارگران بعد از ٢٠ سال به بازنشستگی برسند. کارفرماهای اینگونه کارگاهها با تبانی با مامورین بازرسی تامین اجتماعی نه تنها از پرداخت ٤ درصد سختی کار فرار می کنند بلکه کارگران این کارگاهها که آگاهی لازم در مورد قوانین کاری را ندارند با ٣٠ سال کار تازه بازنشسته می شوند.

بازرسان تامین اجتماعی اگر با وجدان باشند باید این موارد را به سازمان تامین اجتماعی گزارش کرده ، کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه و ٤ درصد سختی کار نمایند. همچنین دستمزدهای کارگری که بیش از ١٠ سال در آن کارگاه فعالیت دارد را محاسبه و کارفرما را مجبور کنند حقوق واقعی را به کارگران پرداخت کرده و در لیست بیمه نیز منظور کند نه اینکه بعد از سالها کار هنوز کارگر حقوق کارگر ساده را دریافت کند.

Share on Google+Share on Facebook