گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه

درحالی که استانداری خوزستان چندین باراست بدلیل گرمای بالای ٥٤ درجه بخشنامه صادرمیکند و ساعات کار ادارات را کاهش میدهد اما کارگران بخش کشاورزی نیشکرهفت تپه باید در دمای ٥٤ درجه به آبیاری مزارع و سمپاشی انها به عنوان کارگر روزمزد با یک میلیون تومان که هر ٣ ماه یک بارآنهم با اعتصاب پرداخت شود، شامل این بخشنامه ها نمی شود. فرمانداری شوش اعلام کرده است این بخشنامه شامل کارمندان ادارات است که زیرکولر نشسته اند. واقعن کارگران چه گناهی کردند

همچنین امروز ١٧ تیر بازنشستگانی که در ٢٥  اسفند ماه در نیشکر هفت تپه بازنشسته شده اند ساعت ١٠ صبح داخل نیروگاه کارخانه شدند و برق شرکت را قطع کردند . و مجددن هم شیشه های حسابداری راشکسته ، کابلهای تلفن های مخابرات راقطع کردند و سپس در جلوی درب کارخانه تجمع نمودند.

Share on Google+Share on Facebook