گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مسکن مهر شهرک اندیشه

متقاضیان مسکن مهر در جلو ساختمان شرکت عمران  و آبادگران  شهرک اندیشه بعلت عدم واگذاری بموقع  و خلف وعده نمودن کارفرما ( قرارگاه خاتم و بنیاد تعاون ) و پیمانکار مهندس  دکتر آیینی، صبح امروز سه شنبه ١٣ تیرماه تجمع کردند.

  صدها نفر از متقاضیان مسکن مهر شهر اندیشه صبح امروز با تجمع خود و پارک نمودن ماشین ها جلو درب ورودی شرکت عمران اندیشه نسبت به عدم واگذاری  دست به اعتراض زدند که پلیس ضد شورش نظاره گر اعتراضات مردم بود و فرمانده پلیس مردم را به خویشتنداری دعوت کرده و از ان ها خواست که از بین خود چند نفر را به نمایندگی انتخاب کرده تا مطالبات خود را مطرح کنند.

  جالب تر اینکه فرمانده ای که با لباس شخصی بود و دوتن از پرسنل نیروی انتظامی با مردم همدردی میکردند. آنان اظهار می داشتند که از سال ٩٠ ما هم عضو هستیم و مشکل شما را داریم.اغتشاش بهترین راه نیست چون شما با چند ارگان طرف هستید نه یک فرد .اگر کار به دادگاه کشیده بشود سالیان سال پرونده به درازا کشیده خواهد شد.

چند نفر از شرکت و سه نفر به نمایندگی  متقاضیان و اقای مهندس حمیدی قرار شد راس ساعت یک جلسه ای مشترک جهت حل وفصل  مطالبات مردم در سالن شرکت عمران داشته باشند.

Share on Google+Share on Facebook