Archive for پیام سندیکا

پیام سندیکا، شماره 52 آبان 95 منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران، شماره 52، آبان ماه 95،بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.  در این شماره می خوانید :

…بیشتر

پیام سندیکا، شماره 51 مهر 95 منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 51 مهرماه 95 منتشر شد. در این شماره می خوانید : …بیشتر

پیام سندیکا، شماره 50 شهریور 95 منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا ، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران سال ششم شماره 50 شهریور ماه 1395 بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره 49 مرداد 95 منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران  شماره 49 سال ششم مرداد 95 منتشر شد در این شماره می خوانیم: …بیشتر

پیام سندیکا 48 ماه تیر منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا ، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 48 تیرماه 1395 منتشر شد. در این شماره می خوانیم: …بیشتر

پیام سندیکا 47 ماه خرداد منتشر شد

نشریه پیام سندیکا شماه 47 خرداد ماه 95 منتشر شد. در آن می خوانیم:

 

…بیشتر

پیام سندیکا 46 ماه اردیبهشت منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا ، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران ویژه اردیبهشت 95 به شماره 46 منتشر شد. در این شماره می خوانیم: …بیشتر

پیام سندیکا 45 ماه اسفند منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 45 اسفند 94  بصورت الکترونیکی و چاپی منتشر شد. در این شماره می خوانیم:

…بیشتر

سرپیام نشریه پیام سندیکا ، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 45 اسفند 1394

سرپیام

این روزها در همه گروههای کارگری بحث تعیین دستمزد سال آینده از موضوعات مهم است. ماده 41 قانون کار می گوید دستمزد بر طبق تورم به گونه ای باید تعیین شود که یک خانواده چهار نفره را تامین کند. آیا تاکنون این موضوع اجرایی شده است؟  بیش از 187 درصد مزد کنونی از تورم در این سالها عقب مانده است. خط فقر به 3 و نیم میلیون تومان رسیده است و ما با 712 هزار تومان دستمزد ماهانه محکوم به زندگی فقیرانه ای گشته ایم. …بیشتر

پیام سندیکا 44 ماه بهمن منتشر شد

نشریه پیام سندیکا،پیام آور سندیکاهای کارگری ایران بصورت چاپی و الکترونیکی شماره 44 بهمن 1394 منتشر شد. در این شماره می خوانیم:

…بیشتر